Doktori nauka i magistri

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

DOKTORI NAUKA

BelmaPojskic sProf. dr med. sci. prim. BELMA POJSKIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 29.05.2006. - Medicinski fakultet u Sarajevu

"Aterosklerotske promjene arteriae carotis communis kao prediktor cerebrovaskularnih incidenata kod arterijalne hipertenzije" - Medicinski fakultet u Sarajevu, 2006. godine. - doktorska disertacija

"Ehokardiografske promjene na srcu u procjeni težine arterijske hipertenzije"- Medicinski fakultet u Sarajevu, 2000. godine. - Tema magistarskog


Prof. dr med. sc. prim. ALMA EFENDIĆ

Doktor medicinskih nauka od: 05.07.2010. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
"Uticaj morfologije karotidne bifurkacije na stepen stenoze unutrašnje karotidne arterije"

 


 

Dr. med. sci. prim. MERLINA KALAJDŽIJA


Doktor zdravstvenih nauka od: 06.07.2011. - Univerzitet u Zenici

"Plućna embolija u ranom postoperativnom toku - faktori rizika" - Univerzitet u Zenici - doktorat

"Uticaj klonidina na hemodiomsku stabilnost u toku operativnog zahvata" - Medicinski fakultet u Sarajevu - Tema magistarskog


Prof. dr. med. sc. prim ALMA MEKIĆ-ABAZOVIĆ

Doktor medicinskih nauka od: 21.02.2012. - Medicinski fakultet u Tuzli

„Analiza efikasnosti hemioterapije i molekularne terapije kod lokalno uznapredovalog ili metastatskog nesitnoćelijskog karcinoma pluća“ - doktorska disertacija

"Analiza efikasnosti hemioterapijskih protokola u terapiji uznapredovalog nesitoćelijskog karcinoma pluća" - Tema magistarskog


Prof. dr. sc. prim RASIM SKOMORAC

Doktor medicinskih nauka od: 18.02.2013. - Medicinski fakultet u Tuzli

"Postoperativna radiografska evaluacija segmentalne nestabilnosti lumbosakralne kičme"

"Morfometrijske promjene intervertebralnog prostora nakon lumbalne diskektomije" - Tema magistarskog


 

Dr. med. sci. ANHEL KOLUH
Nastavna titula od 30.01.2019 docent
Doktor medicinskih nauka od: 26.07.2014. - Medicinski fakultet u Tuzli
Magistar medicinskih nauka od: 27.01.2010. - Medicinski fakultet u Tuzli

"Biokompatibilnost citaniomom obložene mrežice nakon laparoskopske reparacije ventralne hernije"

„Hem-o-lock laparaskopska apendektomija u tretmanu akutnog apendicitisa“ - Tema magistarskog


Dr. med. sci. SENAD LJUCA
Doktor zdravstvenih nauka od: 19.09.2014. - Univerzitet u Zenici
Magistar medicinskih nauka od: 05.11.2007. - Medicinski fakultet u Sarajevu

"Antibiotska profilaksa cefalosporinima kod nekompliciranih upala slijepog crijeva odraslih"

"Antibiotska resistenca mikroba izolovanih iz urina bolničkih i vanbolničkih pacijenata" - Tema magistarskog

 


Prof. dr. med. sc. prim ERMIN ČEHIĆ, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije
Doktor nauka u području Biomedicine i zdravstva od: 27.10.2016. - Medicinski fakultet u Mostaru

"Uspješnost liječenja neplodnih paraplegičara intracitoplazmatskom mikroinjekcijom spermija"
 Doc.dr.med.sci. prim DAVORKA DAUTBEGOVIĆ STEVANOVIĆ

Doktor medicinskih nauka od: 11.01.2017. - Medicinski fakultet u Tuzli
Magistar medicinskih nauka od: 16.12.2010. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

"Ekspresija protrombotičkih i proinflamatornih faktora koronarne bolesti u pacijenata sa metaboličkim sindromom"

"Efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja na lipidni matabolizam"
- Tema magistarskog


Prim. doc. dr. med. sci. MERSIHA MAHMIĆ KAKNJO

Doktor medicinskih nauka od: 03.04.2017. - Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu

"Uporaba metoda medicine utemeljene na dokazima u ocjeni nacionalnih lista lijekova"
- Tema doktorskog rada


 

Doc. dr. med. sci.prim. EKREMA MUJARIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 29.01.2018. - Medicinski fakultet u Sarajevu
Magistar medicinskih nauka od: 15.06.2011. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

"Analiza ehokardiografskih promjena i ergometriska procjena koronarne rezerve i učinkovitosti reparacije oštećene zone nakon akutnog infarkta miokarda"
- Tema doktorskog rada

"Analiza dinamike kretanja atrijalnog natriuretskog peptida kod akutnog infarkta miokarda"
- Tema magistarskog


Dr. med. sci. prim. dr SABINA  ŠESTIĆ
Doktor medicinskih nauka od: 18.05.2018. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Magistar medicinskih nauka od: 02.12.2011. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
- Tema doktorskog rada:
"Ispitivanje zaspljenosti rezistenih slojeva Gram negativnih bakterija koji produktuju beta-laktamaze proširenog spektra djelovanja kao rezultat upotrebe antibiotika"

Magistar medicinskih nauka od: 02.12.2011. - Medicinski fakultet u Sarajevu
Tema magistarskog rada:
"Ispitivanje antimikrobne osjetljivosti izolata roda salamonela"


Doc. dr. med. sci. dr EMINA EJUBOVIĆ

Doktor medicinskih nauka od: 23.05.2018. - Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu

"Povezanost koncentracije preovoluacijskog i postovulacijskog progesterona u serumu i ishoda izvantjelesne oplodnje"
- Tema doktorskog rada

 


Prim. doc. dr. sci. BAJRO TORLAK

Doktor zdravstvenih nauka: od 10.12.2018- Univerzitet u Zenici-Medicinski fakultet
- Tema doktorskog rada:"Uticaj komorbiditeta alkoholizama na tok shizofrenije, opću psihopatologiju i kvalitet života pacijenata Zeničkog - Dobojskog Kantona
Magistar medicinskih nauka od: 14.05.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
„Faktori rizika koji utiču na broj hospitalizacija kod pacijenata oboljelih od shizofrenije“

Naučno- nastavno zvanje docent za nastavne predmete Medicinska psihologija sa psihopatologijom i Psihijatrija sa njegom na studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 


Doc. dr. sci. Primarijus dr. VILDANA TORLAK-ARNAUTOVIĆ specijalista interne medicine subspecijalista - pulmolog

Doktor zdravstvenih nauka: od 11.12.2018- Univerzitet u Zenici-Medicinski fakultet
- Tema doktorskog rada:"Efikasnost i sigurnost liječenja plučnog tromboembolizma sa rivaroxabom u komparaciji ličenje sa antogonistima k-vitamina"

Magistar medicinskih nauka od: 04.09.2013.-Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 Tema Magistarskog-„Vrijednost D-dimer testa u dijagnostici akutne plućne tromboembolije“
Doc. dr. med. sci. prim.  NERMINA dr RIZVANOVIĆ

Doktor medicinskih nauka: od 31.01.2020- Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli
"Uticaj peroperativne peroralne primjene ugljikohidratne otopine na inzulinsku rezistenciju kod bolesnika podvrgnutim operativnom tretmanu kolorektalnog karcinoma" - Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli- doktorat

 


Doc. dr. sci  HAKIJA BEČULIĆ

Doktor medicinskih nauka: od 13.04.2021- Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
"Uticaj  položaja tijela na odnos velikih retroperitonealnih krvnih sudova i degenerativno izmjenjenih međupršljenskih diskova donjih segmenata slabisnske kićme evaluirano magnetnom rezonancom

 

Magistar medicinskih nauka od: 06.12.2013.- Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu
„Neuroepitelijalni tumori mozga dječije dobi “ Dr. sc.  AIDA VEHABOVIĆ-DELIĆ

Doktor medicinskih nauka: 04.08.2020

 Doc. dr. sci. FARUK HODŽIĆ

Doktor medicinskih nauka: 14.11.2022-Univerzitet u Zenici Medicinski fakultet

Tema: " Istraživanje prijmene cax i primjenjene 3d tehnologije u razvoju metoda u razvoju metoda dijagnostike i pripreme  operacije rekonstrukcije hirurgije koljena"

Magistar medicinskih nauka od: 08.12.2011. - Univerzitet u Zenici

"Distorzija skočnog zgloba i povrede lateralnih ligamenata"


Doc. dr. sci. JASMIN HODŽIĆ

Doktor medicinskih nauka: 7.11.2022-Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Tema: " Značaj određivanja placentnog faktora rasa i pulsativnog indeksa uterine arterije u prvom trimestru visoko rizičnih trudnoća koa prediktora preeklampsije"

Magistar medicinskih nauka od: 19.04.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu
„Biosinteza nitričnog oksida u normalnoj trudnoći i trudnoći kompliciranoj preeklampsijom“

 


Dr.sc.med. Lamija Ferhatbegović

Doktor medicinskih nauka: 13.10.2023-Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Tema: " Prognostčka vrijednost parametara non-HDL-C, non-HDL-/TTC i non-HDL-C/HDL-C na ishod kod pacijenta sa akutnim infarktom miokarda nakon perkutne koronarne intervencije"


Mirzakovaćevic m

Dr. med. sc. Mirza Kovačević

Doktor medicinskih nauka: 19.04.2024 - Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Tema: "Trijodtironin hormonska nadomjesna terapija kod bolesnika u septičnom šoku sa sindromom eutiroidne bolesti" - doktorska disertacija

 


DOKTORI OSTALIH NAUKA

dr. sc. Maja Kuzmanović, mr.ph.spec. klinicke farmacije

Doktor farmaceutskih nauka od 07.6.2022. - Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet, Odsjek farmaceutska istraživanja

Tema doktorske disertacije : " Komparativna analiza efekata L-karnitina i L-karnitina sa vitaminom B6 na ekspresiju odabranih gena markera oksidativnog stresa u kulturi limfocita"

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AldinKajmakovicDr. biomed. sci Aldin Kajmaković

Doktor nauka iz područija biomedicine i zdravstva polje javno zdravstvo 12.11.2022 - Univerzitet u Travniku, Farmaceutski fakultet, Farmaceustsko zdravstveni fakultet

Tema doktorske disertacije: Ucestalost spondilodiscitisa kod pacijenata sa brucelozom kroz prizmu dijagnostickih procedura

magistar medicinske radiologije:Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 06.09.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

Tema magistatskog rada:"Kompjuterizirana tomografija i magnetna rezonanca u evaluaciji simptoma glavobolje "

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

MAGISTRI MEDICINSKIH I BIOMEDICINSKIH NAUKA

GordanaLastric s


Mr. med. sci. LASTRIĆ GORDANA

Magistar medicinskih nauka od: 28.12.2004. - Medicinski fakultet Sarajevo

"Fizičko kažnjavanje školske djece i posljedice po njihovo mentalno zdravlje"


 Mr. med. sci.prim.  MELISA KREHlĆ


Magistar medicinskih nauka od: 02.06.2007. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

"Rosacea kao kutani marker Helicobacter pylori infekcije"


Mr. med. sci. NEDŽAD DIZDAREVlĆ

Magistar medicinskih nauka od: 02.11.2007. - Medicinski fakultet u Sarajevu


"Stadij karcinoma dojke u žena tuzlanskog kantona u periodu 1997./'98., 2005./'06. godine"


Mr. med. sci. prim. ELDIRA HADŽIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 12.02.2009. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

"Uticaj bakterijskog meningitisa u prvoj godini života na pojavu hiperaktivnosti školske djece"


Mr. med. sci. ADMIRA DIZDAREVlĆ

Magistar medicinskih nauka od: 29.07.2010. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

"Incidenca proliferativne dijabetične retinopatije i smjernice savremene terapije"


 


Mr. med. sci.prim.  NEJRA dr LATIĆ KERMO

Magistar nuklearne medicine od: 10.10.2011. - Medicinski fakultet Univerziteta u Mostaru

"Scintigrafija skeleta u dijagnostici komplikacija osteoporoze"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FarukHodzic s
Mr. biomed. sci. FARUK HODŽIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 08.12.2011. - Univerzitet u Zenici

"Distorzija skočnog zgloba i povrede lateralnih ligamenata"Mr. biomed. sci. HARIS HUSREMOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 31.01.2012. - Univerzitet u Zenici

"Učestalost krvarenja iz gornje probavne cijevi"


Prim.mr. med. sci. BEDRANA dr MURAČEVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 10.05.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

„Evaluacija dijagnostičke vrijednosti kardiotokografije i color dopplerskih mjerenja protoka krvi u pupčanoj arteriji u procjeni hipoksije ploda kod hipertenzivne bolesti trudnice“


Mr. med. sci. prim. NIHAD RIBIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 29.05.2012. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

„Klinička i histološka evaluacija postmenopauzalnih uterinih krvarenja“Mr. biomed. sci. prim. REFIK MUHAREMOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 05.06.2012. - Univerzitet u Zenici

„Varijacije meniskalnih veza koljenog zgloba“ Prim.mr. sci. MELIHA dr ČAUŠEVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 09.07.2012 - Stomatološki fakultet u Sarajevu

"Učestalost recidiva pleomorfnog adenoma parotidne žlijezde u odnosu na izbor operativne metode"Mr. biomed. sci. prim. dr DŽENANA ISAKOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 24.10.2012. - Univerzitet u Zenici

"Uticaj faktora rizika na razvoj glaukomske bolesti" 

Mr. med. sci. ANEL OKIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 26.02.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Vrste izolovanih mikroorganizama i njihova antimikrobna osjetljivost kod dijabetičkog stopala“


Mr. med. sci. JASMIN HODŽIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 19.04.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu
„Biosinteza nitričnog oksida u normalnoj trudnoći i trudnoći kompliciranoj preeklampsijom“


Mr. biomed. sci. BELMA SADIBAŠIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 17.05.2013.

Univerzitet u Zenici
„Učestalost metaboličkog sindroma kod pacijenata na terapiji antipsihoticima nove generacije“


Prim. mr. biomed. sci. ALMA ČERIM

Magistar biomedicinskih nauka od: 17.05.2013.

Univerzitet u Zenici
„Pojava i morfologija katarakte kod pacijenata na opštoj steroidnoj terapiji“


Prim. dr EDIN MUHAREMOVIĆ, mr. biomed. sci.

Magistar biomedicinskih nauka od: 12.07.2013.

Univerzitet u Zenici
„Varijacije odnosa stražnjih paranazalnih sinusa i optičkog nerva“


Prim. mr. sci. IBRAHIM dr ŠIŠIĆ, onkolog

Magistar biomedicinskih nauka od: 01.07.2013.

Univerzitet u Zenici
„Terapijska efikasnost i toksičnost bolusnih primjena hemioterapijskog protokola u terapiji metastatskog kolorektalnog karcinoma“Mr. med. sci. dr MUHAREM PIDRO

Magistar medicinskih nauka od: 04.12.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

Tema:„Korelacija rezultata testova koagulacije krvi nakon primjene niskomolekularnih heparina i salicilata prije i nakon operativnog zahvata"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rankafilipovicPrim. Mr. med. sci. dr RANKA FILIPOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 09.12.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Komparacije efekata remifentanila i fentanyla na hemodinamske promjene u toku opšte anestezije “


Mr. biomed. sci. prim. ALDIN dr JUSIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 06.01.2014.

Univerzitet u Zenici

„Javnozdravstveni aspekti obolijevanja od lumbalnog sindroma “


 

Mr. med. sci. prim. dr MELIHA MUTAPČIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 09.05.2014.

Univerzitet u Sarajevu

„Nespecifični upalni markeri: sedimentacija, C-reaktivni protein, fibrinogen, β2 mikroglobulin u serumu, te eozinofili u iskašljaju kao prediktori egzacerbacija hronične opstruktivne plućne bolesti “


Prim. mr. med. sci. dr EMIRA GASAL-GVOZDENOVIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 24.12.2014.

Univerzitet u Zenici

„Učestalost febrilnih konvulzija kod djece hospitalizirane u Kantonalnoj bolnici Zenica “


Prim. mr. med. sci. dr EDINA PEPIĆ-KAPIDŽIĆ

Magistar biomedicinskih nauka od: 24.12.2014.

Univerzitet u Zenici

„Astma od prahistorije do danas - dijagnostika, tretman i liječenje “


Mr. med. sci. dr NINA JOVANOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 05.03.2015.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Socioepidemiološki profil povreda oka sa ispitivanjem uloge prognostičkih varijabli u procjeni konačne vidne oštrine “


Mr. med. sci. dr ALMA BADNJEVIĆ-ČENGIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 27.04.2015.

Univerzitet u Banja Luci, Medicinski fakultet u Banja Luci

„Serumske vrijednosti azot monoksida kod bolesnika sa različitim formama akutnog koronarnog sindroma “


Mr. med. sci. dr ALMIR BEGIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 24.07.2013.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Učestalost latente turberkuloze infekcije među zdravstvenim radnicima Bosne i Hercegovine “


 

Mr. med. sci. dr ORHANA GRAHIĆ-MUJČINOVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 03.10.2016.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu

„Prediktori perinatalne ozljede mozga kod preterminske novorođenčadi gestacijske dobi mlađe od 32 nedjelje “


Prim. mr. sci. dr SENAD DERVIŠEVIĆ

Magistar medicinskih nauka od: 04.04.2017.

Univerzitet u Banja Luci , Medicinski fakultet u Banja Luci
„Uloga neoadjuvantne hemio i radioterapije kod operabilnih lokalno uznapredovalih karcinoma
rektuma.


Mr. biomed. sci. ČAUŠEVIĆ dr SENADA

Magistar biomedicinskih nauka od: 27.12.2018.

J.U. Univerzitet u Zenici
„Hemodinamska stabilnost i uslovi endotrahealne intubacije depolarizirajućih i
nedepolarizirajućih mišićnih relaksanata primjenjujući metodu "timing principle".

 

MAGISTRI  OSTALIH NAUKA

KovrlijaMarjana s
KOVRLIJA MARJANA, klinički psiholog

Magistar psiholoških nauka od: 19.05.2008.

"Objektivne i subjektivne odrednice profesionlnih iscrpljivanja stručnog tima psihijatrijske službe"


 


AMELA BEDAK, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 30.01.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

"Uticaj nedostatka folne kiseline na nastanak anomalija u razvoju neurealne cijevi"


ARMINA BABIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 06.09.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

"Porod nakon prethodnog carskog reza"


ALDIN KAJMAKOVIĆ, magistar medicinske radiologije

Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 06.09.2012. - Zdravstveni fakultet u Zenici

"Kompjuterizirana tomografija i magnetna rezonanca u evaluaciji simptoma glavobolje "


Mr. med. sci. SANELA ŠEHIĆ-HAVEL

Magistar društvenih nauka iz područja logopedije od: 10.12.2012

Univerzitet u Tuzli Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

„Artikulacijski poremećaji kod djece predškolske i školske dobi“


Mr. iur. sci. ISMIR HEČIMOVIĆ

Magistar pravnih nauka od: 16.05.2015

Univerzitet u Travniku Pravni fakultet

„ Pravni aspekti borbe protiv organizovanog kriminala “


ELMA DELIBAŠIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Magistar zdravstvene njege i menadžmenta od: 22.06.2015. - Zdravstveni fakultet u Zenici

„ Uloga diplomirane medicinske sestre u održavanju psihičke stabilnosti pacijentica oboljelih od karcinoma dojke sa lošim statusom hormonskih receptora “Nedima Spahić, magistar socijalnog rada

Magistar struke od: 17.03.2016. g.- Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka

Tema magistarskog rada


 


NIHADA ŠEHAGIĆ, magistar laboratorijskih tehnologija

Magistar laboratorijski tehnologija od: 27.09.2016. - Univerzitet u Sarajevu-fakultet zdravstvenih nauka

„Evaluacija metode određivanja vrijednosti CK-MB na analizatoru VITROS 5600 “ Emina Jusić, magistar laboratorski nauka

Magistar zdravstvenih nauka od: 02.01.2017. g.- Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih nauka

Tema magistarskog rada

AidaMujicic mAIDA MUJIČIĆ, magistar laboratorijskih tehnologija

Magistar laboratorijski tehnologija od: 10.07.2017. - Univerzitet u Sarajevu-fakultet zdravstvenih nauka

„Procijena analitičkih i dijagnostičkih karakteristika metoda određivanja hepatitis markera na analizatoru architect + i2000 SR“Rasema Suhić, magistar zdravstvene njege i menadžmenat

Magistar zdravstvenih nauka od: 05.10.2017. - Univerzitet u Zenici medicinski fakultet u Zenici

„Onkološki pacijenti u terminalnoj fazi “


 

ADMIRA PAŠALIĆ, magistar zdravstvene njege

Magistar zdravsvene njege od:11.12.2018. - Univerzitet u Zenici-Medicinski fakultet

 Nedžla Međjuseljac, magistar zdravstvene njege

Magistar zdravstvenih nauka od: 10.10.2018. g.- Univerzitet u Zenici - Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog radaSEMIR LOKMIĆ, magistar zdravstvene njege

Magistar zdravstvene njege od: 28.12.2018. - Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

SELMA ČOLAKOVIĆ, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Magistar zdravstvenih nauka od: 27.12.2019. - Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet


mr. sci. Refik Baručija

Magistar zdravstvenih nauka od: 14.01.2020. g.- Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija

Tema magistarskog rada- " Uticaj i povezanost riziko faktora na nastanak karcinoma larinksa kod ispitanika hospitaliziranih u Kantonalnoj bolnici Zenica" Alan Handžić, magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Magistar zdravstvenih nauka od: 13.03.2020. g.- Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog rada


Selma Kahvedžić, magistar prava

Magistar prava od: 27.07.2020. g.- Univerzitet u Zenici - Pravni fakultet

Tema magistarskog rada:


Arnel Hamzić, magistar fizioterapije

Magistar fizioterapije od: 31.10.2020. g.- Farmaceustski zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku

Tema magistarskog rada: Utjecaj kontinuirane fizikalne terapije na dužinu perioda rehabilitacije i rekovalesencije u hospitalnom i kučnom okruženju kod pacijenata sa cerebrovaskularnom insultom Fadila Đulan, magistar zdravstvene njege

Magistar zdravstvenih nauka od: 05.11.2020. g.- Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog rada: "Analiza kvaliteta života kod pacijenatica sa karcinomom dojke u odnosu na obim operativnog zahvata na dojci" Ines-Ivana Rold-Livnak, magistar fizioterapije

Magistar fizioterapije od: 23.01.2021. g.- Univerzitet u Travniku -  zdravstveni fakultet

Tema magistarskog rada:Prim. mr. oec. Elida Hadžić mr. ph.

Magistar farmacije od: 1999 g.- Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski zdravstveni fakultet

Master inžinjer menadžmenta od: 06.11.2020- Univerzitet u Novom Sadu- Inžinjerijski menadžment i agrobiznis

Tema magistarskog rada:


Martina Galić, magistar biologije

Magistar biologije od: 12.12.2013. - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayer u Osijeku

Tema magistarskog rada:Dalila Potrčaj, magistar medicinske radiologije

Magistar radiologije od: 20.02.2021. - Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Tema magistarskog rada:Amela Delić, magistar zdavstvene njege

Magistar radiologije od: 23.07.2021. -Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog rada:


 


Meliha Abdijević, magistar zdavstvenje njege i menadžmenta

Magistar radiologije od: 29.06.2021. -Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog rada:


 


Nadina Šišić, magistar zdavstvenje njege i menadžmenta

Magistar radiologije od: 18.04.2021. -Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog rada:


 

Elma Rešić, magistar sestrinstva

Magistar sestrinstva od: 29.04.2022. - Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" u Vitezu- Fakultet zdravstvenih studija

Tema magistarskog rada:"Palijativna njega i alternative eutanazije"

 


 

Eldina Kotorić, magistar sestrinstva

Magistar sestrinstva od: 30.07.2022. - Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" u Vitezu- Fakultet zdravstvenih studija

Tema magistarskog rada:""Incidenca akutnog koronarnog sindroma u toku pandemije Covid-19"

 


Gordana Heralić , magistar sestrinstva

Magistar sestrinstva od: 29.10.2022-Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" u Vitezu- Fakultet zdravstvenih studija

 


Senada Visočak , magistar sestrinstva

Magistar sestrinstva od: 29.10.2022-Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" u Vitezu- Fakultet zdravstvenih studija

Tema magistarskog rada: "Etički stav alkoholizmu zdravstvenih radnika Kantonalne bolnice Zenica i studenata zdravstvene njege univerziteta u Zenici"

 


Benisa Durmiš , magistar sestrinstva

Magistar sestrinstva od: 04.02.2023-Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" u Vitezu- Fakultet zdravstvenih studija

Tema magistarskog rada: "Zdravstvena njega bolesnika sa karcinomom pluća"

 


Mirela Omerspahić , magistar zdavstvenje njege i menadžmenta

Magistar zdavstvenje njege i menadžmenta od: 10.05.2023-Univerzitet u Zenici - Medicinski fakultet

Tema magistarskog rada: "Značaj dijabetološke med.sr. edukaciji i tretmanu dijabetičnih pacijenata"

 


Lejla Mujčinović , magistar oec.menadžer zdravstva

Magistar oec.menadžer zdravstva od: 28.10.2023-Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" u Vitezu- Fakultet zdravstvenih studija

Tema magistarskog rada: "Uticaj odnosa s javnošću zdravsvenih ustanova u bosni i Hercegovini na percepciju i stavove stanoviništva prema socijalnom distanciranju u uslovima pandemije covid 19"