Odjel ginekologije i porodiljstva

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - VD Prim. dr Abdulah Granić
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-299 lokal: 7299

e-mail:
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Naziv Službe:

ODJEL GINEKOLOGIJE I PORODILJSTVA

Načelnik/ca Službe:

VD Prim. dr Abdulah Granić

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Džejna Mulić, viša medicinska sestra

Kratki istorijat Službe:

Služba za ginekologiju i porodiljstvo KB Zenica formirana je 1959. godine.  Od tada do danas proživila je niz rekonstruktivnih i kadrovsko-stručnih promjena koje su rezultirale sa odjelom kojeg danas imamo. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu iako u velikoj oskudici sa kadrom, opremom, lijekovima i potrošnim materijalom Služba za ginekologiju i porodiljstvo KB Zenica nije prestajao sa radom.

U zadnjoj dekadi u Službi na stručnom planu bilježimo progres, pa se tako možemo pohvaliti sljedećim činjenicama:

 • 2003. godine naše rodilište dobiva titulu Baby Friendly Hospital;
 • 2003. godine uspostavlja se saradnja sa moderno opremljenim Centrom za humanu reprodukciju u Zenici;
 • 2004. godine uz pomoć kolega iz Francuske (prof. dr. Decamps) i Austrije (dr. Bajramović) uvodi se tehnika mikroinvazivnog hirurškog pristupa našim pacijenticama (laparoskopija, histeroskopija);
 • 2006. godine na Odjelu smo počeli i sa realizacijom praktične nastave iz predmeta Ginekologija i akušerstvo sa njegom Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.gin BFHCertifikat BF Hospital
BFHKontinuirana edukacija i stalno usavršavanje jedna su od osnovnih opredjeljenja naših kolega, tako možemo istači da na odjelu imamo četri magistra medicinskih nauka i tri  ljekara koji su na magistarskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Četiri ljekara imaju

 

Operativne procedure na odjelu ginekologije - eksplorativna kiretaža, dilatacija, kiretaža, odstranjivanje mole, resuture dehiscencirane rane prednje trbušne stijenke ili vagine, revisio cavi uteri instrumentalis, vakumska aspiracija za prekide trudnoće, abortus arteficialis do 10 nedjelja trudnoće, visoki prekidi trudnoće indicirani od strane majke i fetusa preko 10 nedjelja trudnoće, zbrinjavanje ruptura uterusa bez komplikacija, zbrinjavanje ruptura uterusa sa komplikacijama, biopsio endometrii

Operativne ginekološke procedure - hladna konizacija, histeroskopija (polypectomia et abrasio cavi uteri instrumentalis, miomectomia, resectio septi uteri), laparoskopske procedure (cystectomia, adnexectomia, salpingectomia, zbrinjavanje laparoskopski ekstrauterinih trudnoća, chromopertubatio), ekstirpacija ciste, ovarija, klinasta resekcija, drenaže abscesa i cisti, oslobađanja adhezija ovarija, uterusa, i tube, totalna jednostrana, ili obostrana salpingectomia, klasična konizacija cerviksa Sturmdorf i Halban, totalna vaginalna ekstirpacija uterusa , totalna abdominalna ektirpacija uterusa, miomektomija, punkcija Cavi Douglassi, drenaža pevičnog abscesa, vaginalna plastika, reparacija vulve, resutura dehiscencirane rane prednjeg trubušnog zida ili vagine, operacija Bartholinijeve žlijezde, operacija vulve i perineuma, eksplorativna laparotomia, ekskohleacija Condilomata accuminata

Kao sastavni dio Ginekologije spada i rad  komisije i to:

Ginekološka komisija – četvrtkom u 11 sati, pri kojoj se pregledaju pacijentice te se odlučuje o eventualnoj operativnoj proceduri. Komisiju čine 2 ginekologa, specijalista i jedan specijalizant.
Kolposkopski kabinet – utorkom i četvrtkom od 11 sati, gdje se rade kolposkopski pregledi pacijentica te ciljane biopsije grlića materice.


USLUGE KOJE PRUŽA POROĐAJNI ODJEL

Trenutno radimo:

obstetrički pregled porodilje, uzimanje i slanje na analizu krvi i urina porodilje, konzilijarni pregled specijalista drugih oblasti kod porodilja čije stanje to zahtijeva
Monitoring i ordiniranje intravenske antihipertenzivne terapije kod teških preeklampsija i eklampsija, intravensko, intramuskularno davanje terapije te apliciranje Braunile, externa kardiotokografija.

Djelatnost Službe:

Služba za ženske bolesti perinatologiju i neonatologiju se bavi specijalizovanom polikliničkom i bolničkom zdravstvenom djelatnošću. Ima stručnu, znanstvenu i edukativnu djelatnost. Obezbjeđuje konzervativni i operativni tretman pacijentica.

USLUGE KOJE PRUŽA ODJELJENJE ZA ŽENSKE BOLESTI

Dijagnostičke pretrage:

 • 2D ultrazvučni pregledi – Pregled uterus i adnexa
 • Laboratorijske pretrage: osim uobičajenih laboratorijskih nalaza, na odjelu se rade ß HCG, Ca 125, Ca 19- 9, i ostali tumor markeri
 • Ambulantni pregledi pacijentica - prvi specijalistički pregled, konzilijarni i konsultativni specijalistički pregled, kontrolni specijalistički pregled, specijalistički pregled kod malignih oboljenja – prvi, specijalistički pregled nakon operativnog zahvata, rektalni digitalni pregled
 • Sekundarana obrada rane
 • Specijalistički pregled i davanje mišljenja nakon pokušaja ili izvršenja silovanja
 • Incizija puerperalnog apscesa
 • Učešće ljekara u konzilijarnom ili konultativnom pregledu
 • Dijagnostička abdominalna punkcija
 • Abdominalna punkcija sa evakuacijom
 • Incizija Glandulae Bartholini

Operativne procedure na odjelu ginekologije - eksplorativna kiretaža, dilatacija, kiretaža, odstranjivanje mole, resuture dehiscencirane rane prednje trbušne stijenke ili vagine, revisio cavi uteri instrumentalis, vakumska aspiracija za prekide trudnoće, abortus arteficialis do 10 nedjelja trudnoće, visoki prekidi trudnoće indicirani od strane majke i fetusa preko 10 nedjelja trudnoće, zbrinjavanje ruptura uterusa bez komplikacija, zbrinjavanje ruptura uterusa sa komplikacijama, biopsio endometrii

Operativne ginekološke procedure - hladna konizacija, histeroskopija (polypectomia et abrasio cavi uteri instrumentalis, miomectomia, resectio septi uteri), laparoskopske procedure (cystectomia, adnexectomia, salpingectomia, zbrinjavanje laparoskopski ekstrauterinih trudnoća, chromopertubatio), ekstirpacija ciste, ovarija, klinasta resekcija, drenaže abscesa i cisti, oslobađanja adhezija ovarija, uterusa, i tube, totalna jednostrana, ili obostrana salpingectomia, klasična konizacija cerviksa Sturmdorf i Halban, totalna vaginalna ekstirpacija uterusa , totalna abdominalna ektirpacija uterusa, miomektomija, punkcija Cavi Douglassi, drenaža pevičnog abscesa, vaginalna plastika, reparacija vulve, resutura dehiscencirane rane prednjeg trubušnog zida ili vagine, operacija Bartholinijeve žlijezde, operacija vulve i perineuma, eksplorativna laparotomia, ekskohleacija Condilomata accuminata

Kao sastavni dio Ginekologije spada i rad  komisije i to:

 • Ginekološka komisija – četvrtkom u 11 sati, pri kojoj se pregledaju pacijentice te se odlučuje o eventualnoj operativnoj proceduri. Komisiju čine 2 ginekologa, specijalista i jedan specijalizant.
 • Kolposkopski kabinet – utorkom i četvrtkom od 11 sati, gdje se rade kolposkopski pregledi pacijentica te ciljane biopsije grlića materice.

USLUGE KOJE PRUŽA POROĐAJNI ODJEL

Trenutno radimo:

 1. obstetrički pregled porodilje, uzimanje i slanje na analizu krvi i urina porodilje, konzilijarni pregled specijalista drugih oblasti kod porodilja čije stanje to zahtijeva
 2. Monitoring i ordiniranje intravenske antihipertenzivne terapije kod teških preeklampsija i eklampsija, intravensko, intramuskularno davanje terapije te apliciranje Braunile, externa kardiotokografija.


Porod uz:

 • I.v.  analgeziju
 • Lokalnu anesteziju
 • Spontani vaginalni porod

Usluge poroda:

 1. Inducirani porod
 2. Stimulisani porod
 3. Porod Carskim rezom
 4. Porod Vakum extractorom
 5. Porod zatka uz ručnu pomoć
 6. Extrakcija ploda
 7. Vanjski okret ploda
 8. Unutrašnji okret ploda
 9. Porod višeplodne trudnoće
 10. Porod uz epiziotomiju
 11. Porod bez epiziotomije
 12. Porod uz pratnju bračnog druga
 13. Suturiranje epiziotomije


Suturiranje:

 • Ruptura perinei gr I
 • Ruptura perinei gr II
 • Ruptura perinei gr III
 • Ruptura Vaginae
 • Ruptura Cervicis


Zbrinjavanje hematoma vaginae, reanimacija novorođenčeta, uzimanje krvi iz pupčanika za matične ćelije koja se može pohraniti u Banku krvi iz pupčanika, transfuzija krvi i derivata krvi, manuelana exploracija materišta, lysis placentae, zbrinjavanje atoničnog postpartalnog krvarenja, ordiniranje prostaglandina kod atoničnih krvarenja, opća intravenska anestezija u toku intervencija u III i IV porođajnom dobu, pregled i ocjena stanja porodilje u IV porođajnom dobu


Intervencije i metode koje se planiraju raditi u Porođajnoj sali:

 • Interna kardiotokografija
 • Napraviti protokol analgezija u toku poroda
 • Mikroanalize fetalne krvi iz pupčanika nakon vaginalnog poroda i carskog reza
 • Nabavka infuzomata (doziranje i.v. medikamenata)


PATOLOGIJA TRUDNOĆE

Trenutno radimo: Amnioskopiju, UZ pregled trudnica, Color doppler, kardiotokografiju, Cerclage, Programirane i indicirane indukovane porođaje sa prostaglandinima

Organizuje, učestvuje i sprovodi školovanje, stručno usavršavanje, specijalizaciju za svoje radnike i zdravstvene radnike drugih ustanova.

Organizacija službe

Služba za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju broji ukupno 114 uposlenika. Od toga je 12 specijalista ginekologije i akušerstva, 5 ljekara na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, 3 specijalista pedijatra (1 ljekar je na subspecijalizaciji iz Neonatologije), 1 specijalizanta pedijatrije, 6 diplomiranih medicinskih sestara, 4 VŠ medicinske sestre i 13 radnica na održavanju čistoće.

Kontinuirana edukacija i stalno usavršavanje jedna su od osnovnih opredjeljenja naše Službe. S ponosom možemo istaći da na odjelu imamo jednog doktora medicinskih nauka, tri magistra medicinskih nauka, jedan ljekar pohađa doktorski studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dok jedan ljekar pohađa doktorski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dva ljekara u Službi imaju subspecijalizacije iz Perinatologije i Citologije. Pet ljekara ima titulu primariusa.

Dvije diplomirane medicinske sestre su magistri Zdravstvene njege i menadžmenta. Tri sestre pohađaju Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici.

Jedan uposlenik je angažovan kao viši asistent na Katedri za majku i dijete na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, dok su četiri uposlenika angažovani kao stručni saradnici. Veliki dio uposlenika Službe su aktivni učesnici na domaćim i međunarodnim kongresima.

Uži oblici dijelovanja procesa rada (odjeljenja, odsijeci, kabineti, ambulante, punktovi..)

Odjeli Službe za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju smješteni su na prvom i drugom spratu glavne zgrade Kantonalne bolnice Zenica. U organizacionom smislu Službu čini 5 jedinica:

Gao shema01

TELEFONI ODJELA:

 

ŠIFRA ODJELA KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL.BROJ DIREKTNI TEL.BROJ
14 Načelnik Službe  - Tarik Zulović 7299 447-299
14 Glavna sestra službe 7300 447-300
14 Administracija 7324 447-324
14 Šalter porođajno  – trudničko 7301 447-301
14 Osoblje 7302 447-302
14 Ljekarska soba  – mlađi dežurni 7303 447-303
14 Ljekarska soba: M. Šestić, H. Karahasan, B. Gvozdenović i Z. Ali 7304 447-304
14 Prijemna trudnička ambulanta 7305 447-305
14 Rađaona i operaciona sala 7310 447-310
14 Ljekarska soba – pedijatar – Lamija Džidić-Hukeljić 7306 447-306
14 Patologija dj. soba – glavna sestra 7307 447-307
14 Sestrinska soba – patologija dj. soba 7308 447-308
14 Osoblje 7309 447-309
14 Operaciona sala za sekcije 7499 447-499
14 Dječija soba –zdrava strana 7500 447-500
14 Rađaona – informacije 7311 447-311
14 Osoblje – ginekologija 7312 447-312
14 Ginekološki prijem i UZV kabinet 7313 447-313
14 Ambulanta na odjelu 7314 447-314
14 Ljekarska soba:  Mirsad Ajanović 7315 447-315
14 Ljekarska soba:  A. Granić, J. Hodžić, J. Badir i M. Mehić 7316 447-316
14 Ljekarska soba: Bedrana Muračević  i Sandra Knežević 7317 447-317
14 Ljekarska soba – dežurni 7318 447-318
14 Sala za sastanke 7319 447-319
14 Odjel  – osoblje ginekološki šok 7320 447-320
14 Odjel  – sala 7322 447-322
14 Citološki kabinet 7323 447-323
14 Domaćin službe 7325 447-325