Odjel za psihijatriju

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

VD Načelnik
Prim. dr BELMA SADIBAŠIĆ

Telef: + 387 32 447-448 lok. 7448

e-mail:
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Naziv Odjela:

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU

 vd Načelnik/ca Službe:

Prim. dr BELMA SADIBAŠIĆ

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Larisa Alić, medicnski sestra

ORGANIZACIJA SLUŽBE

a)Zajednički poslovi
-načelnik odjela
-glavna sestra/tehničar odjela
-administrator
b)Prijemna ambulanta
c)Odsjek urgentne i intenzivne psihijatrije za liječenje duševnih bolesnika ženskog pola
d)Odsjek urgentne i intenzivne psihijatrije za liječenje duševnih bolesnika muškog pola
e)Odsjek opšte psihijatrije(otvoreno odjeljenje)
f)Odsjek za psihotraumu
g)Odsjek za dječiju i adolescentnu psihijatriju
h)Odsjek za psihoterapiju sa dnevnom bolnicom

Kratki istorijat Službe:

psihijatrija 1 vSlužba za psihijatriju osnovana je 1959.g. kao psihijatrijsko odjeljenje u sklopu Službe za neuropsihijatriju, a 1999. godine izdvaja se kao zasebna cjelina i počinje svoj razvojni put u jako otežanim uvjetima, kako prostornim tako i kadrovskim, sa 60 postelja u mračnim podrumskim prostorijama i sa samo tri ljekara specijalista: Prim. dr Ejubović Emira, Prim. dr Milan Potrebić, Prim. mr. med. sci. Bajro Torlak.

Prvi načelnik ove Službe bila je dr. Emira Ejubović do 2004. godine, kada je naslijeđuje dr. Bajro Torlak, sa pauzom od godinu dana 2012-2013. godine kada je Službom rukovodio dr. Amir Čustović.

2005. godine se može smatrati kao godina početka razvoja savremene psihijatrijske službe. Tada su uložena značajna sredstva u humanizaciju i rekonstrukciju postojećeg krajnje neuslovnog prostora Urgentne i intenzivne psihijatrije i primljen je neophodan broj medicinskog kadra, što je u velikoj mjeri pospješilo boravak i liječenje duševnih bolesnika.

Struktura zaposlenih:

Trenutna kadrovska strukura:
• broj zaposlenih: 53
• specijalista 4 (1 doc.dr.sci. , 2 magistra medicinskih nauka)
• doktori na specijalizaciji 6
• diplomirane medicinske sestre/tehničari 3
• medicinske sestre/tehničari 28+8
-okupacioni terapeuti 2(1.magistar zdravstvene njege i menadžmenta)
• administrator 1
• psiholog 2 (1 magistar psihologije)
• socijalni radnik 1 (magistar socijalnog rada)

Djelatnost Odjela:
psihijatrija 2 v

Osnovna djelatnost ovog Odjela je liječenje određenih duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja, a to su:

Akutni psihotični poremećaji
Hronični duševni poremećaji u pogoršanju
Duševni poremećaji organskog porijekla
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih tvari
Poremećaji afekta (raspoloženja)
Neurotski sa stresom povezani i somatoformni poremećaji
Bihejvioralni poremećaji
Poremećaji ličnosti
Duševne zaostalosti
Fobični i anksiozni poremećaji
Disocijativni poremećaji
Duševni poremećaji u vezi s babinjama


Uži  oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Od užih dijelova procesa rada ovaj Odjel raspolaže sa psihološkim kabinetom gdje se obavljaju psihološka testiranja i psihoterapijske seanse.Takođe Odjel raspolaže i kabinetom za okupacionu terapiju.

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Ovaj Odjel ima dvadest četvoročasovno radno vrijeme,s tim da redovno radno vrijeme traje  od 07h i 30min.-15h.i 30min.od kada počinje dežurstvo do sutra u 07h.i 30min.

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata u periodu Covid 19 infekcije se mogu dobiti putem telefonskog poziva na broj ambulante odsjeka,gdje je pacijent hospitaliziran svaki radni dan.
Posjete se ne obavljaju zbog epidemije COVID 19 infekcije.

Planovi Odjela u budućnosti

U svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga pacijentima, Odjel psihijatrije je potrebno kadrovski , tehnički i infrastrukturno opremiti , te u tu svrhu u nekom skorijem vremenu Odjel bi trebao imati svoj objekat koji bi bio arhitektonski sagrađen samo za potrebe Odjela psihijatrije i koji bi svojim sadržajem zadovoljio savremene civilizacijske kriterije prijema,smještaja,boravka i liječenja duševnih bolesnika.

Uputstvo za pacijente:

Pri dolasku i prijem na ovaj Odjel potrebno je imati uredno izdatu uputnicu od nadležnog ljekara za Odjel psihijatrije, osim u izuzetno hitnim slučajevima. Poželjno je donijeti na uvid i svu drugu medicinsku dokumentaciju ako se pacijent ranije liječio i od neke druge bolesti.

Za pacijente kojima je neophodno bolničko liječenje na ovom Odjelu, a tome se opiru i ne žele svojom voljom doći na liječenje, potrebno je od nadležnog ljekara:

Obrazloženje o nužnosti prisilnog zadržavanja
Uputnica za bolnicu
Asistencija policije sa nalogom njima nadređenog lica o prisilnom privođenju pacijenta na pregled,osim u posebno hitnim slučajevima kada ovlaštene osobe nadležnog MUP mogu dovesti osobu u zdravstvenu ustanovu bez predhodnog liječničkog pregleda iz čl.23.stava 1. zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama.Psihijatrijski i psihološki pregledi (prvi i kontrolni)ako nisu hitni,obavljaju se u nadležnim Domovima zdravlja(Centar za mentalno zdravlje).
Ako pacijent želi da mu se usluga izvrši u Kantonalnoj bolnici Zenica,ista će se tretirati kao pružanje usluge na vlastitit zahtjev i biće podložna plaćanju prema proceduri ''Evidencija,priprema za fakturisanje i način plaćanja medicinskih usluga u prijemnim ambulantama i na Odjelima''.
Za psihijatrijske preglede nije potrebno naručivanje-pregled se vrši isti dan po dolasku.Zakazivanje bolničkog liječenja, ako nije posebno hitan slučaj, pacijenti se dogovaraju sa ljekarom kod kojeg su taj dan na pregledu u slučaju da Služba trenutno ne raspolaže sa slobodnim krevetom ili bi taj prijem ugrozio minimum slobodnih mjesta za hitne slučajeve u toku 24h.
Zakazivanje na psihološko testiranje vrši se na brojeve telefona 447-446 i 447-445

Telefonski brojevi (lokali ) Odjela:

Načelnik Odjela:447-448,lokal 74-48
Glavna sestra Odjela:447-442,lok 74-42
Prijemna ambulanta:447-453,lok 74-53
Odsjek ženske urgentne i intenzivne psihijatrije:447-447,lok 74-47
Odsjek muške urgentne i intenzivne psihijatrije:447-449,lok 74-49
Odsjek opšte psihijatrije(otvoreni odjel):447-444,lok 74-44
Dežurni ljekar:447-450,lok 74-50
Psiholški kabinet:Mr.psih.Marjana Kovrlija 447-446,lokal 7446
dipl.psih.Amela Bektaš:447-445,lok 74-45
Socijalni radnik i okupacioni terapeuti: Nedima Spahić, Nedžla Međuseljac i Smriko Emina:447-452,lok 74-52
Administracija:447-427,lok 74-27
Mr.med.sci.Gordana Lastrić-spec.neuropsihijatar:447-450,lok 74-50
Prim.mr.med.sci.Belma Sadibašić-spec.neuropsihijatar:447-440,lok 74-40
Dr.Almira Baždarević- spec.neuropsihijatar:447-441,lok 74-41
Specijalizanti:dr.Suzana Milanović,dr.Emina Babajić,dr.Dijana Kržalić,dr.Amela Radončić,Vernesa Mehanović,Denis Imamović:447-422,lok 74-22

Telefoni službe

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
7 Načelnik Službe - Mr. med. sci. prim Bajro Torlak
7448 447-448
7 Glavni tehničar službe 7442 447-442
7 Administrator 7427 447-427
7 Odjeljenje opšte psihijatrije - Medicinski tehničari 7444 447-444
7 Ljekarska soba specijalizanti 7445 447-445
7 Psiholog-Bektaš Amela 7422 447-422
7 Odsjek ženske urgentne i intenzivne psihijatrije 7447 447-447
7 Šef odjeljenja Sadibašić dr Belma 7440 447-440
7 Odjeljenje muške urgentne psihijatrije
Medicinski tehničari
7449 447-449
7 Soba dežurnog ljekara: Dežurni ljekari i ljekar
Mr. sci. dr Gordana Lastrić
7450 447-450
7 Psiholog-Marijana Kovrlija
7446 447-446
7 Stručni kolegijum i radni prostor okupacionih terapeuta
-Smriki Emina i Međuseljac Nedžla
7451 447-451
7 Socijalni radnik-Nedima Spahić
7452 447-452
7 Prijemna ambulanta
7453 447-453