Odjel neurohirurgije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

jusicaldin nNačelnik - Mr. biomed. sci.  prim. Aldin Jusić

tel: 00 032 447-454 lok:7454

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA ODJELA

1. Zajednički poslovi

 • načelnik odjela
 • glavna sestra odjela
 • administrator

2. Odjeljenje neuropatologije
3. Odjeljenje neurotraumatologije
4. Odjeljenje dječije neurohirurgije
5. Operativni odsjek
6. Prijemna ambulanta

Naziv Službe:

ODJEL NEUROHIRURGIJE

Načelnik/ca Službe:

Mr. biomed. sci. prim. Aldin Jusić

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Seada Isaković, dipl.med.sestra

Kratki istorijat Službe:

Osoblje NPočeci neurohirurgije u Zenici se vežu za djelovanje i vodstvo dr. Ivana Blajića 80-ih godina prošlog stoljeća kada je neurohirurški odsjek  egzistirao pod okriljem Službe za ortopediju i traumatologiju i uglavnom se bavio traumom glave i kičme. Početkom rata u našoj zemlji i ogromnim porastom broja pacijenata sa neurotraumom, potreba za neurohirurškim tretmanom višestruko se povećala. Odlaskom doktora Blajića, tada jedinog neurohirurga u Zenici i regiji, situacija se dodatno pogoršala i sve neurohirurške aktivnosti su postale odgovornost doktora Rasima Skomorca, u to vrijeme specijalizanta neurohirurgije. Značaj zeničke bolnice u liječenju ranjenika s velikog dijela slobodne teritorije, među njima i neurohirurških,  je prepoznat u državnom vrhu koji, kao ispomoć sa neurohirurške klinike iz Sarajeva, uz konsultacije dr Briana Cumminsa, neurohirurga iz Velike Britanije, koji je tada boravio u Bosni i Hercegovini pod okriljem UN i aktivno učestvovao u tretmanu neurohirurških pacijenata i organizaciji tretmana, najprije šalje dr. Josipa Jurišića, koji je dao značajan doprinos početnim koracima u formiranju nove službe, a nekoliko mjeseci kasnije dr. Ismeta Ćeranića, koji u Zenici radi od početka 1994. i pod njegovim vodstvom formira se zasebna Služba za neurohirurgiju, sa vlastitim posteljnim fondom i operacionom salom u prostoru Službe za ORL i MFH. U tom periodu, minimalan kadar od jednog ljekara specijaliste i jednog specijalizanta, danonoćnim radom hirurški su tretirali stotine pacijenata sa povredama glave, kičme i perifernih nerava. Završetkom rata i vraćanjem uslova rada na mirnodopske, ostaje potreba za opstankom samostalne službe, ali se ista, zbog nemogućnosti nalaženja odgovarajućeg prostora izmješta u prostor aneksa Stacionara Željezare, gdje egzistira od 1996-2005. godine. U tom periodu nastavlja se razvoj Službe, gdje se sada, pored predratnog i ratnog tretmana traumatiziranih pacijenata, započinje i sa tretmanom «normalne» neurohirurške patologije, tj. hernije lumbalnog diska, tumora mozga i kičmene moždine, kao i perifernih nerava, te dječije neurohirurgije i kongenitalnih malformacija. Stalno ograničenje radu Službe i podizanju kvaliteta predstavljala su, najprije ograničena dijagnostička sredstva, što se prevazišlo stavljanjem  u funkciju CT aparata, a takodje i nedostatak adekvatne opreme u operacionoj sali i modernog instrumentarija. Iznenadnom smrću Prim. dr. Ćeranića u februaru 2004. godine, mjesto načelnika Službe preuzima dr. Skomorac, u to vrijeme specijalista neurohirurg sa osmogodišnjim iskustvom koji tu funkciju obavlja i danas. Od septembra 2006. godine Služba je smještena u novi prostor, tj. adaptirani dio podrumskih prostorija glavne zgrade Kantonalne bolnice.


Djelatnost Službe:

neurohir 1 vU okviru Odjela neurohirurgije Kantonalne bolnice Zenica, pacijentima se pružaju sljedeće vrste medicinskih usluga:

 • Dijagnostika i liječenje bolesti kranijuma, centralnog i perifernog nervnog sistema, te degenerativnih bolesti kičme.
 • Liječenje intrakranijalnih i spinalnih tumora kod odraslih i djece.
 • Vaskularna neurohirurgija koja je za sada, zbog nemogućnosti adekvatne dijagnostičke obrade, ograničena na operativno liječenje kavernoznih angioma i manjih  arteriovenskih malformacija.
 • Hirurgija baze lobanje obuhvata operativno zbrinjavanje patoloških procesa smještenih na bazi lobanje.
 • Pedijatrijska neurohirurgija obuhvata zahvate kod djece sa bolestima likvorskog sistema, razvojnim anomalijama i poremećajima zatvaranja neuralne cijevi. Spinalna neurohirurgija obuhvata hirurško liječenje patoloških procesa u spinalnom kanalu i poremećaja strukture i funkcije dijelova kičmenog stuba.
 • Neurohirurgija perifernog nervnog sistema obuhvata hirurško rješavanje kompresivnih neuropatija i povreda perifernih nerava, te tumora perifernih nerava.
 • Neurotraumatologija obuhvata operativno i konzervativno liječenje povreda glave i dijela spinalnih povreda.
 • U neurohirurškom liječenju primjenjuju se savremeni mikrohirurški zahvati na način koji je naučno provjeren i dokazan kao najprimjereniji. Od 2018. godine mikrohirurški zahvati se izvode pomoću operativnog mikroskopa Zeiss Pentero koji je predstavnik novije generacije mikroskopa.

Značajni faktori, koji limitiraju razvoj Odjela, su: ograničeno korištenje operacione sale i nemogućnost uvođenja svakodnevnog operativnog programa, značajan kadrovski deficit, uslovi smještaja i prostor, nedostatak adekvatne intenzivne njege i prateće dijagnostike.

Uži  oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):Odjeljenje neurotraumatologije

 • Odjeljenje neuropatologije
 • Odeljenje dječije neurohirurgije
 • Operativno odjeljenje
 • Prijemna ambulanta
 • Specijalistička ambulanta

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

Radno vrijeme uposlenika Službe je 7-15 h radnim danima. Određeni broj medicinskih sestara je raspoređen u smjenski rad čime se pokriva nadzor nad hospitaliziranim pacijentima tokom 24 sada dnevno. Rad ljekara izvan redovnog radnog vremena je određen rasporedom pripravnosti sa 24-satnom dostupnošću.

UPOSLENICI ODJELA:

Prim. prof. dr.sc. Rasim Skomorac,je specijalista neurohirurg od 1996. godine. Prim.dr. Rasim Skomorac je magistrirao u novembru 2009., a doktorirao u februaru 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Angažiran je kao vanredni profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Zenici.

Prim. mr. sci Aldin Jusić, načelnik Odjela neurohirurgije; specijalista neurohirurg od oktobra 2007. godine. U okviru specijalističkog staža proveo je 19 mjeseci na edukaciji u Univerzitetskom Bolničkom Centru u Angersu, Republika Francuska. U januraru 2014. godine je magistrirao na Naučno-istraživačkom studiju u biomedicini Univerziteta u Zenici. Zvanje primarijus stiče 2019. godine.

Dr. sci. med. Hakija Bečulić, šef Operativnog bloka Odjela za neurohirurgiju, specijalista neurohirug od septembra 2012. godine. Završio postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao u decembru 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktorirao aprila 2021. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Docent na nastavnim predmetima “Anatomija I”, “Antomija II” i “Anatomija III” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Dr. Fahrudin Alić, specijalista neurohirurg od 02.10.2020. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2011 godine.

Dr. Anes Mašović, doktor medicine na specijalizaciji iz neurohirurgije od marta 2017. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2010.

Dr. Nadija Ekinović, doktor medicine na specijalizaciji iz neurohirurgije od novembra 2019. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2018.

Medicinske sestre:

 • Glavna sestra: diplomirana medicinska sestra Seada Isaković
 • Instrumentari:  diplomirana medicinska sestra Alisa Babić, diplomirana sestra Sadmira Hečimović i medicinski tehničar Semin Kasap
 • Odjeljenske sestre/tehničari: diplomirana medicinska sestra Amela Beganović, Jasna Pašalić, Senad Čolaković, Ivan Martinović, Alisa Hodžić, Amira Doglod.

Usluge:

Tretman neuroonkoloških pacijenta: operacije tumora mozga koristeći Na-fluoroscein, koji pod posebnim svjetlom daje jasniju granicu između zdravog tkiva I tumora, što u konačnici omogućava bolju reseckiju tumora uz maksimalnu protekciju zdravoga tkiva mozga.

Planovi:

Obzirom da je KB Zenica obezbijedila aparat za spinalnu endoskopiju, te da je dijelom obavljena edukacija osoblja, planira se dovršiti edukaciju u potpunosti I uvođenje endoskopskih operacija kičme kao redovan operativni program.

Uputstvo za pacijente:

Pacijenti kojima je indiciran prijem na jedan od odjela Odjela, trebaju se javiti do 9h sa sljedećim:

 • važeća zdravstvena knjižica i uputnica (i Odluka o vankantonalnom liječenju za osiguranike izvan Ze-Do kantona),
 • dokumenti kojima se regulira oslobađanje od participacije (knjižica dobrovoljnih darivalaca krvi, RVI, prijava o nesreći na radu, kartice invalidnosti, knjižica udruženja porodica šehida/poginulih boraca...),
 • relevantna medicinska dokumentacija i snimci (film, CD i sl.),
 • pribor za ličnu higijenu i adekvatna odjeća i obuća (papuče, pidžama).


Prijem na službu se obavlja prema listi čekanja koju vodi glavna sestra Odjela. Na listu čekanja se pacijent bilježi nakon ambulantno sprovedene preoperativne pripreme sa čijim sadržajem se pacijent upozna prilikom postavljanja indikacije za hospitalizaciju/operativni tretman.

Pacijenti koji se javljaju na pregled trebaju imati:

 • ovjerenu zdravstvenu knjižicu, uputnicu i Odluku o vankantonalnom liječenju (ukoliko je osiguranik van Ze-Do kantona),
 • prijavu o nesreći na radu, dokument kojima se regulira oslobađanja od plaćanja participacije,
 • relevantnu medicinsku dokumentaciju i snimke (film, CD...)

Pregledi se obavljaju u specijalističkoj ambulanti u zgradi Zavoda za medicinu rada (Bulevar kralja Tvrtka I 4) uz prethodno zakazivanje na telefon 032 447-541. Pregledi započinju u 9 h prema sljedećem rasporedu:
Ponedjeljak -Mr. sci Aldin Jusić
Srijeda -Mr. sci. med. dr. Hakija Bečulić


Mail adrese Odjela za neurohirurgiju

Web: www.kbze.ba
dr. Rasim Skomorac   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr. Aldin Jusić             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr. Hakija Bečulić        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefonski brojevi Odjela za neurohirurgiju

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
12 Načelnik službe - Aldin Jusić
7454 447-454
12 Ljekarska soba - Rasim Skomorac
7455 447-455
12 Ljekarska soba
7456 447-456
12 Glavna sestra - Isaković Seada 7457 447-457
12 Odjeljenska ambulanta 7458 447-458
12 Prijemna ambulanta 7459 447-459
12 Operaciona sala 7460 447-460
12 Ljekarska soba - Hakija Bečulić
7461 447-461