Odjel za bolesti dojke - Breast unit

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

HarunDrljevicNačelnik - Prim. dr Harun Drljević

fax: 00 387 32 447-494
387 32 447-492 lok. 7492

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi
2. Operativno odjeljenje
3.1.Ambulanta za bolesti dojke sa previjalištem
3.2.Ambulanta liječenje limfedema
3.3.Kabinet za mamografiju
3.4.Kabinet za ultrazvuk sa punkcionom biopsijom

1.NAZIV SLUŽBE:

ODJEL ZA BOLESTI DOJKE „BREAST UNIT“

2.NAČELNIK SLUŽBE:

Prim. dr Harun Drljević

3.GLAVNA SESTRA SLUŽBE:

Jerković Dijana dipl. med sestra

Tel.00387 32 202/260
405-133 Lok.1389

4.Kratki istorijat Službe

ProstorBreastUnitSlužba za bolesti dojke „Breast Unit“ je mlada Služba u KB Zenica i startovala je sa radom 01.02.2011. godine. Služba je smještena na prvom spratu sa lijeve strane hola u centralnoj zgradi Kantonalne bolnice.
Potreba za formiranjem ove Službe nastala je kao rezultat činjenice da karcinom dojke predstavlja veliki maligno - epidemiološki, ali i javno - medicinski problem. Zato Breast Unit (Jedinica za dojku) predstavlja poseban i neovisan organizacijski model preporučen protokolom EUSOMA-e (Europan Society of Mastology) za zemlje Europske Unije sa ciljem da se pruži optimalan dijagnostičko - terapeutski tretman za pacijentice sa rakom dojke (preoperativni i intraoperativni staging). Ovo je prva organizacijska jedinica u Federaciji BiH.

5.Djelatnost Službe

UZV BUU Službi se obavljaju svi operativni zahvati na dojci, benigna i maligna stanja..
Ambulanta za dojku radi svaki dan (od ponedjeljka do petka od 07 -15h). Tu se vrše prvi pregledi pacijenata, registracija pacijenta, programiranje svih daljnjih dijagnostičko-terapeutskih procedura, prijem pacijenata kod kojih je planirano hirurško liječenje u B.U., postoperativno praćenje pacijenata sve do slanja pacijenta na kućno liječenje ili daljnji tretman liječenja na jednom od bolničkih odijela (onkologija).
U skorijoj budućnosti počeće sa radom i ambulanta za liječenje limfedema i savjetovalište za dojku, koji bi imali za cilj savjetovanje o načinu života, borba sa limfedemom, problemi sa dermogenim kontrakturama i psihološka potpora pacijentica...
U sklopu ambulante se nalazi i previjalište gdje se vrši postoperativno previjanje pacijenata, kao i punkcije i rješavanje manjih postoperativnih komplikacija.
Sva oboljenja dojki sada dolaze na ovu Službu kao što su: dobroćudne bolesti, zloćudne bolesti, funkcionalne bolesti, upalne bolesti, problemi sa dojkama u trudnoći i dojenju i sva druga patološka stanja vezana za dojku.

6.Organizacija Službe

OsobljeBreastUnitNaša Služba je u organizacijskom smislu vrlo slična onoj u bolnici „Mollinette“ u Torinu. Po uzoru na njihov model imamo 3 organizacijske jedinice:
-Vanjski dio (sala za sastanke, ambulanta za dojku sa vanjskim previjalištem, kancelarija službe, savjetovalište za dojku, dijagnostičko-radiološka ambulanta, čekaonica)
-Unutrašnji dio (bolesnička soba/e, operaciona sala, previjalište, ljekarske sobe)
-Informatički dio (naručivanje pacijenata putem telefona i E-maila, postojanje WEB Site-a „Breast Unita“ unutar WEB stranice KB Zenica, informatička uvezanost sa ostalim dijelovima bolnice, povezanost sa Breast Unitom bolnice Mollinette u Torinu)

Na Službi su zaposlena 2 ljekara (specijalisti za opću hirurgiju i onkološku hirurgiju):
1. Načelnik Službe Prim dr. Harun Drljević
2. Šef operativnog odjela Dr. Arif Begić
Četiri medicinske sestre:
1. Glavna sestra službe Jerković Dijana (dipl.med.sestra.)
2. Glavna instrumentarka Pinjić Mersija
3. Medicinska sestra Pojskić Jasmina
4. Medicinska sestra Begić Amila
7.Uputstvo za pacijente:
Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled u Službu uz sebe imaju:
• ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
• ovjerena uputnica od porodičnog ljekara
• kao i svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju (ranije otpusne liste, snimci, laboratorijske nalaze, internistički-dogovorena operacija…)
Informacije su dostupne na telefon broj:
• centrala: 032/405-133 lokal: 1389 (administrator Službe)
• tel/fax 202 -260
• E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naručivanje pacijenata nije potrebno.
Važno je napomenuti da naša Služba ima multidisciplinaran rad, blisko sarađuje sa Službama za Patologiju, Okologiju, Radiologiju i Fizijatriju, u cilju što bolje usluge i tretmana pacijentica.

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
32 Načelnik Službe - Prim. dr Harun Drljević
7492 447-492
32 Ambulanta sa previjalištem              fax:  032 447-494
7493
447-493
32 Glavna sestra službe
7493  
32 Operaciona sala
7496 447-496
32 Ultrazvučni kabinet
7495 447-495
32 Dr Begić Arif
7494 447-494